דבר המנהלת

ב"ה

'מטעי עצי פרי על אדמת קודש יפריחו תקוות דור דורים'. (הראי"ה)

תלמידות אולפנת רגבים היקרות,

במשך אלפיים שנות גלות החמיצה הארץ פניה לכל האומות שהתיישבו בה, עד ששב לחיקה עם ישראל בתהליך מופלא של שיבת ציון.

'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא', כך אומר הנביא יחזקאל, ומלמדנו כי פריחתה של הארץ היא הביטוי העמוק ביותר לשיבתנו אל עצמיותנו כאן בארץ הקודש.

מצוות יישוב הארץ, השקולה כנגד כל המצוות שבתורה, מסורה בידינו, דור הגאולה. 'כי תבואו אל הארץ ונטעתם - אמר להם הקב"ה לישראל, אע"פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם' (מדרש תנחומא, קדושים סימן ח).

אשריכן, בנות רגבים היקרות, שהתגייסתן למשימה.

אשריכן שבחרתן למלא את ימיכם בעשייה מלאה משמעות, אשריכן שאתן שליחות העם ליישב ולהפריח את אדמת הארץ.

אתן חוליה בשרשרת של אמיצים ואמיצות, מסורים ומסורות, אשר מסרו נפשם על ההתיישבות המתחדשת בארץ ישראל במאות השנים האחרונות, בנגב, בגליל, ביהודה ובשומרון, בשפלה וגב ההר.

הרב קוק זצ"ל בספרו עין איה מתייחס לחשיבות עבודת האדמה לעם ישראל ואומר "שאמנם טומאות רבות גורמת ההתרחקות מחיי הטבע הטהורים... ואשרי העם שבורר לו חיי תום טבעיים".

בחרתן להיות אבוקה של אור לעולם. אבוקה של נוער הבוחר בחיי תום טבעיים, חיים של חיבור בין עבודת ה' לעבודת האדמה. חיים של תורה, של לימוד, של עומק, יחד עם מאמץ יומיומי ובלתי פוסק לפעול עם אל ולהעמיק שורשים באדמת הארץ.

אשריכן ואשרינו שזכינו בכן!

                                                                                        לאה

 

accessibility